POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) i Fundatorem nagród jest JÓZEF KĘSKA FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA, NIP: 7371345843, REGON: 490020141, woj. MAŁOPOLSKIE, Młynne, nr 125, 34-600, Limanowa zwany dalej Organizatorem.
 • Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników, że:
 • serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu.
 • Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu.
 • Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie,
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Niniejszy regulamin określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego .
 • Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz posiada adres poczty elektronicznej e-mail i poinformuje Organizatora o tym adresie po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i po spełnieniu warunków zaakceptować regulamin.
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w konkursie do żadnych świadczeń, za wyjątkiem zadania określonego w III ust.1 ppkt. a Regulaminu.
 • Do wymagań technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie należy :

– system teleinformatyczny: komputer lub telefon osobisty z dostępem do sieci Internet oraz konto w serwisie społecznościowym Facebook .

MIEJSCE I CZAS TRWANIA

 • Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Serwisu Facebook na fanpage Organizatora https://www.facebook.com/Keska.Mlynne .
 • Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.04.2021 od godziny 12:00 do 08.04.2021 do godziny 12.00.
 • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w dowolnym okresie jego obowiązywania.
 • Wyniki konkursu zostaną podane 08.04.2021, o godzinie 12.15. W przypadku remisu uczestników Organizator zarządzi dogrywkę pomiędzy uczestnikami przez 24 h.

ZASADY KONKURSU I NAGRODA

 • Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
 • zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin oraz polubić fanpage “Keska Limanowa – transport i sprzedaż kruszyw” https://www.facebook.com/Keska.Mlynne i napisać w komentarzu, na co wykorzystałby nagrodę., dokonując w ten sposób zgłoszenia w Konkursie,
 • spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
 • jeżeli zostanie ogłoszony Laureatem zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko, link do profilu na Facebooku lub ewentualnie adres wysyłkowy , które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania Nagrody,
 • wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na : kontakt z Laureatem na pośrednictwem Serwisu, na oznaczenie w poście z imienia i nazwiska oraz wskazanie linku do profilu Laureata, bez wizerunku.
 • Laureatem Konkursu będzie osoba z największą ilością polubień pod komentarzem. Laureat zostanie oznaczony w poście po zakończeniu konkursu.
 • Nagrodą dla Laureata jest dowolne kruszywo o wartości 500 zł z dostawą na terenie powiatu limanowskiego z ofert na stronie internetowej Organizatora www.keska.limanowa.pl. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
 • Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 • Organizator nadzoruje przebieg Konkursu, w tym jest wyłącznie uprawniony do przyznania Nagród.
 • Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi drogą elektroniczną za pomocą postu lub komentarza na portalu Facebook.
 • Laureat Konkursu zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagrody.
 • Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.
 • Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu poprzez przesłanie ich do Laureatów przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony sposób.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale RODO).
 • Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania:
 • w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.